July 22, 2024

[ad_1]

Eligible Countries: Albania, Bosnia as well as Herzegovina, Montenegro, North Macedonia

Strategic Directions: SD 2: “Support the lasting administration of water catchments/ fresh water biodiversity” as well as SD3, “Cultural Landscapes”

Opening Date: Monday 1 February 2021

Closing Date: Friday 26 February 2021 23.59 CET

Grant Size: Between USD 5,000 as well as USD 30,000 per give

CEPF as well as BirdLife International, working as local execution group (RIT) for the hotspot, are welcoming propositions in the type of letters of questions (LOIs) for tiny gives from non-governmental companies in Albania, Bosnia as well as Herzegovina, Montenegro, North Macedonia.

This require propositions concentrates on the adhering to 2 Strategic Directions:

Eligible nations: Montenegro

Eligible Catchment Management Zone under this require proposition: Catchment bordering Niksic

Eligible environments as well as typical techniques: Pastures as well as pastoralism

Eligible nations: Bosnia as well as Herzegovina, Montenegro, North Macedonia as well as Albania

Project must happen in the adhering to qualified hallways: Eastern Adriatic as well as Southwest Balkans

How to Apply

Please very carefully checked out the phone call for propositions record, offered below, which supplies comprehensive needs as well as guidelines.

Letters of Inquiry can be sent in English, Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Macedonian as well as Albanian.

Helpful sources:

Applicants need to send their Letter of Inquiry by the due date to CEPF-MED-RIT@birdlife.org.

Before using, candidates are urged to go over task concepts as well as qualification with RIT from your area:


Vendet e përzgjedhura për këtë thirrje: Shqip ëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut

READ ALSO  Kitten Befriends Family Cat and Determined to Win Her Over and Be Her Little Shadow

Drejtimet Strategjike: SD 2: “Mb ështetja e menaxhimit të qëndrueshëm të ujëmbledhësve/ biodiversitetit të ujërave të ëmbla” dhe SD3, “Peizazhet Kulturore”

Data e hapjes: e hënë 1 shkurt 2021

Afati i fundit i dërgimit të aplikimeve: e premte 26 Shkurt 2021, ora 23:59

Shuma për të cilën mund të aplikohet: midis 5,000 (pesë mijë) USD dhe 30,000 (tridhjet mijë) USD për give

CEPF dhe BirdLife International, që përfaqësojnë Ekipin Rajonal të Zbatimit (RIT) për Vatr ën e Biodiversitetit të Pellgut të Mesdheut, ftojnë organizatat jo qeveritare nga Shqip ëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut të dërgojnë propozimet e tire në formën e Projekt Ideve (LOI).

Kjo thirrje për propozime përqëndrohet në dy Drejtimet Strategjike të mëposhtme:

Vendi i përzgjedhur për këtë Drejtim Strategjik: Mali i Zi

Zona për të cilën duhet të propozohen projekt idetë: Uj ëmbledhësi përreth Nikshi çit

  • Drejtimi Strategjik 3: “Përkrahja e praktikave tradicionale të përdorimit të tokës, të nevojshme për ruajtjen e larmisë biologjike të Mesdheut, në korridoret kryesore me vlera të larta kulturore dhe të biodiversitetit”

Habitatet dhe praktikat tradicionale të përzgjedhura për këtë thirrje: kullotat dhe pastoralizmi

Vendet e përzgjedhura për këtë Drejtim Strategjik: Shqip ëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut

Zona për të cilën duhet të propozohen projekt idetë: Adriatiku Lindor dhe Ballkani Jugper ëndimor

Si mund të aplikohet?

Ju lutemi, lexoni me vëmendje dokumentin e thirrjes për projekt propozime, që gjendet më poshtë dhe përmban udhëzimet e detajuara.

Projekt Idet ë mund të dërgohen në gjuhët: angleze, serbe, kroate, malazeze, maqedonase dhe shqiptare.

Dokumenta ndihmues:

Aplikimet duhet të dërgohen në formë elektronike brenda afatit të përcaktuar në këtë adresë email-i CEPF-MED-RIT@birdlife.org.

READ ALSO  Do dogs and toddlers mix?

Aplikant ët inkurajohen të diskutojnë më përpara idetë dhe përshtatshmërinë e tire në kuadër të kësaj thirrje me:


Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija

Strate ški pravci: “Podr žati održivo upravljanje riječnim slivovima/ biološke raznolikosti slatkovodnih ekosistema” i SD3,” Kulturni krajobrazi”

Datum otvaranja poziva: Ponedeljak, 1. februar 2021.

Rok za predaju prijedloga: Petak, 26. februar 2021. 23.59 CET

Bud žet: Minimalni projektni budžet je USD 5,000, a maksimalni USD 30,000.

CEPF, u saradnji sa BirdLife International, u ulozi regionalnog implementacionog tima (RIT) za vruću tačku Mediteranskog basena, poziva na predaju projektnih predloga u obliku Pisma namjere (Letters of Inquiry- LOIs) za man grantove u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Uva žiće se samo projektne prijave za sledeće strateške pravce i zemlje:

Zemlje: Crna Gora

Projekti treba da se sprovedu unutar sledeće area upravljanja slivom (CMZ): Sliv u okolini Nik šića

Prihvatljiva staništa i tradicionalne delatnosti: pašnjaci i pastoralizam

Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija

Projekti treba da se sprovode u okviru sledećih prioritetnih koridora: Isto čni jadranski koridor i koridor Jugozapadnog Balkana

PROCES PRIJAVLJIVANJA

Molim vas da pažljivo pročitate dokument poziva za projektne prijedloge, dostupan u nastavku, koji sadrži detaljne uslove i instrukcije.

Prijave mogu biti napisane na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, makedonskom i albanskom jeziku.

Korisni izvori:

Podnosioci trebaju da predaju projektnu prijavu do datuma zaključka poziva na CEPF-MED-RIT@birdlife.org.

Za pitanja ili sugestije, kao i pitanja u vezi projektnih ideja i ispunjavanja uslova prije predavanja prijave molim vas da kontaktirate RIT za vaš area:


The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint campaign of l’Agence Fran çaise de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan, as well as theWorld Bank Additional tiny give financing to the Balkans sub-region has actually been offered by the MAVAFoundation An essential objective is to make certain civil culture is participated in biodiversity preservation.

CEPF is greater than simply a financing service provider

A specialized Regional Implementation Team (RIT) (professional policemans on the ground) overview financing to one of the most crucial locations as well as to also the tiniest of organisations; structure civil culture capabilities, boosting preservation results, reinforcing networks as well as sharing ideal techniques. In the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot, the RIT is delegated to BirdLife International as well as its Partners: LPO (BirdLife France), DOPPS (BirdLife Slovenia) as well as BPSSS (BirdLife Serbia).

READ ALSO  First release of African Penguins at De Hoop Nature Reserve in South AfricaSource www.birdlife.org